Politikk

En god debatt er en styrt debatt

For å lykkes med gjennomføringen av en debatt trengs det en ordstyrer som evner å styre debatten. Under følger noen tips det er lurt å notere seg som ordstyrer.Rådene er hentet fra Amnesty,Framtida og NSD.

 

1. Avklaringer ordstyrer må gjøre før debatten

I forkant av debatten er det flere spørsmål ordstyrer bør ha klarert:

 • Hvordan kan ordstyrer introdusere tema for debatten og introdusere representantene?
 • Hvor lenge kan eventuelle åpningsreplikker og avslutningsreplikker vare – og hvordan kan ordstyrer signalisere at tiden er gått?
 • Hvilken form for tegnbruk skal ordstyrer ta i bruk – og hvilke tegn skal bety hva? Dette må ordstyrer være bevisst om og det må gjøres klart for debattantene også.
 • Hvor mye tid kan representantene for de ulike partiene bruke i egne innlegg og i sine kommentarer til meddebattanters innlegg? Hvor lang tid hver av innlederne får, kommer an på hvor mange innledere det er. Er det et stort panel, så holder det at hver får snakke 2 minutter i et innlegg.
 • Hvordan kan man sikre at debattanter får lik oppmerksomhet og behandling av ordstyrer?
 • Hvordan kan ordstyrer håndtere spørsmålene fra salen på en rettferdig og trygg måte? Spørsmål som man bør ta stilling til i denne sammenheng, kan være:
  • Hvordan skal spørsmål fra salen tas opp? Skal de sendes inn på forhånd eller stilles direkte under debatten? Og skal de besvares fortløpende eller samles opp? Det bør være klart fra begynnelsen.
  • Hvordan skal spørsmålene fra salen velges ut?
 • Hvordan kan ordstyrer avslutte debatten? Hvilke syn kom frem i løpet av debatten og hvilke spørsmål fikk man svar på og hvilke spørsmål står ubesvart.

2. Nøkkelen ligger i gode forberedelse

Det lurt å lage en eller flere problemstillinger for debatten. Denne vil gi et mål for debatten og fortelle hvorfor debatten er aktuell. Har de for eksempel bestemt at debatten skal handle om innvandring, så er det et så stort tema, at en bør avgrense dette noe. Skal det handle om integrering eller årsaker til innvandring eller konsekvenser av innvandringen?

Eksempel:

«Velkommen til debatt om hvordan vi kan ta imot de som kjem til Norge på en god måte. Kva kan unge gjøre for å bidra til integrering? Hvordan kan en motvirke rasisme? Kva gjør flyktningkrisa med oss?»

2.1 Intervjuteknikk

Når du skal lede et debattmøte, er det alltid lurt å lage noen spørsmål på forhånd. Gode spørsmål begynner som oftest med et spørrepronomen: hva, hvem, når, hvor, hvordan, hvorfor og hvilke konsekvenser blir ofte kalla de gode hjelpere til journalister.

Sakichi Toyoda sier at om en spør «Hvorfor fem ganger» så kommer du til kjernen av problemet.

2.2 Sammensetning av paneldeltagere:

Det er fint å få med variasjon i kjønn, alder, erfaringer og ulike politiske standpunkt i et panel. Ofte er det greit at det ikke er flere enn 3-6 stk i et panel. En trenger f.eks. ikke å invitere med alle partia i panelet, men det er mulig å invitere med alle kommunestyrerepresentantene til å bli med i salen. Då får de anledning til å komme med sine synspunkter i løpet av debatten. Det gjelder også andre som gjerne skulle sagt noe.

2.3 Kontakt og forbered deltagerne:

Kontakt deltagerne og gi dem en tydelig føring på tema og tid til rådighet. Ordstyreren har et særlig ansvar for at debatten får mål, fremdrift og kvalitet.

Avtal med innlederne at de kommer 15 minutter før start. Informer de om reglene for debatten og programmet. Understrek at det er viktig å holde seg til tida og at du dunker på mikrofonen når det er 15 sekunder igjen.

 

3. Vanlig debattmøte fra start til slutt:

 • Innlederne kommer 15 minutter før start
 • Forslag til hvordan møteleder kan starte debatten ligger som vedlegg nederst på siden.
 • Deretter legger panelet frem sine innlegg
 • Når panelet er ferdig med innledningene sine, sier du: Nå får dere mulighet til å kommentere innledningene til hverandre. Vi begynner i samme rekkefølge og dere får inntil ett minutt hver.
 • Deretter blir det debatt og åpent for innlegg/spørsmål og replikker fra salen.
 • Er debatten via digitale kanaler som Zoom eller Teams så er det lurt for debattleder å ha en medhjelper som følger med på spørsmål og andre innspill som kommer på chatten.
 • Etter dette åpner du opp for spørsmål fra salen.
 • Når det nærmer seg slutten, så kan det være mulig å samle opp spørsmål som panelet får svare på. Etter at de har fått svart kort, så får de mulighet til en kort sluttappell.

Helt til slutt takker du panelet og publikum!

 

Andre tips og råd under debatten

 • Ordstyrer må være nøytral, og deltagende i debatten.
 • La deltakerne får snakke ferdig, men pass på at de holder seg til saken og ikke la dem få kontrollere debattens retning og underspørsmål for mye.
 • Pass på klokken og at alle får like mye tid til disposisjon.
 • Det er også lurt å åpne opp for spørsmål fra salen, utdyp og hjelp gjerne hvis en publikummer er i tvil eller ikke får et godt nok svar fra debattantene.
 • Mot slutten av debatten kan det være nyttig at ordstyrer kort oppsummerer det som har kommet frem.
 • Husk på folkeskikk: Fokuset i debattene må være på sak, ikke person – og på egen politikk fremfor kritikk av andre. Alle debattanter skal få lik oppmerksomhet og behandling av ordstyrer og innbyrdes må debattantene utvise respekt og høflighet. Sjikanering og overdreven banning må unngås både i debatten og på valgtorget.
 • La gjestene være i fokus.
 • Ikke overdriv! (da blir det intervjuobjektet som må underdrive for å balansere)
 • Lukkede spørsmål begynner alltid med et verb: Kan gjerne stillest til politikere eller andre som prøver å ikke svare.
 • Hvis det er mange i panelet, så går det an å be alle som er enig om å rekke opp en hånd! (Man kan også spørre salen!)
 • Hvordan avbryte noen som ikke holder seg til tiden? Dunk på mikrofonen først, og si i fra etterpå på en høflig og bestemt måte. I siste instans, så er det mulig å be lydtekniker om å skru av lyden. (eller mute på digitale møter)
 • Husk: når du er ordstyrer, så er det du som styrer. Begynner det å bli lite tid igjen, så er det bare å vise til tiden og gi ordet til de du mener bør få ordet.
 • Har en sagt at debatten skal slutte klokka 21, så bør en holde seg til dette.

Leder av debatt for første gang?

Er det første gang du skal lede en debatt? Da er det lurt å forberede deg godt og skrive ned alt du har tenkt å si. Det er den beste medisinen mot jernteppe.

Forberedelse: Les deg opp på temaet og spør andre til råds. Lag spørsmål selv, og få andre til å gjøre det. Det er også lurt å tenke på forhånd om hva målet med debatten er. Hvilke spørsmål og saker skal man ha vært innom? Det er også lurt å tenke på hvordan en kan sørge for at debatten blir balansert.

Gjennomføring: Det er flere måter du kan lede en debatt på og hvor aktiv en er som ordstyrer.

En dansk studie har sett på ulike roller en kan ta som debattleder og hvordan dette bidrar til en opplysende debatt. Studien viser tre ulike modeller for hvordan en kan lede en debatt:

 1. Nattvektaren: passer på tiden, og fordeler ordet mellom deltakerne, men er ellers lite aktiv. En ulempe med denne kan være at det ofte blir påstand mot påstand i diskusjonen.
 2. Forhørslederen: utfordrer paneldeltakerne, gjerne ned i detaljene. Ulempen er at debatten kan ende som en diskusjon mellom paneldeltakere og debattledere istedenfor mellom politikere.

Ambassadøren: skjerper synspunkt og spørsmål, og argumenterer til tider ut fra den holdningen spørsmålene representerer. Passer på at spørsmålene fra deltakerne blir svart på. Ordstyreren bruker egen kunnskap til å argumentere på andre sine vegne når det er behov for det. Denne rollen blir sett på som den som gir de best opplysende debattanter

Forslag til hvordan møteleder kan starte møte: 

Velkommen til debatt her i dag!

Jeg heter……………………………….. og er møteleder her i dag. Temaet for debatten i dag er……………………………………………………..

Problemstillinga er……………………………………………………………………………

Da gir jeg ordet til ordstyrer i dag, ………………………………..

Så sier ordstyrer dette:

Takk for det!

Jeg skal først si litt om reglene for debatten i dag. Først får paneldeltakerne tre minutter til en innledning. Så får de tid til å kommentere innleggene til hverandre etterpå. Etter dette åpner vi for spørsmål og innlegg fra salen.

Skal du holde et innlegg eller komme med et spørsmål til et nytt moment, så holder du opp én finger. Då får du inntil to minutter. Skal du komme med en replikk eller et spørsmål til et innlegg, så holder du opp to fingre. Jeg dunker på mikrofonen når det er på tide å avslutte.

(På et digitalt møte blir det å skrive inn i chatten om en har innlegg eller replikk.)

Da gir jeg ordet til……………………

 

Forslag til tekst til paneldeltakerne:

E-post til paneldeltaker:

Hei igjen og takk for praten på telefonen!

Veldig kjekt at du kan stille i panelet på debatten som vi arrangerer i ……………… kl ……..-……… ……dag …… … .

……………….. har forberedt seg med spørsmål og skal også lede debatten.

Debatten blir arrangert av ……………………….

Som tidligere nevnt er problemstillingen for debatten: …………………………………………… …….………………………………………………………………………………………………..

De andre som deltar i panelet er:

………………………….

…………………………..

…………………………..

Det er fint om du kan forberede et innlegg på inntil to minutter i starten på debatten. Og veldig kjekt om du kan komme 15 minutter før debatten, slik at vi er klare til å starte klokken ………

Ellers: det er bare å invitere med seg andre til debatten. Her er link til arrangementet på Facebook: …………………………………………..

Velkommen skal du være!

E-post til lokalavis:

Hei!

….dag ..……. kl. …….. arrangerer vi debatt i biblioteket i …………….. Da blir det debatt om ………………………………..

Håper dere har lyst til å skriva noe om debatt på forhånd, og dere er selvsagt hjertelig velkommen til å dekke debatten!

Debatten blir arrangert av ……………………………………………….

Disse deltar i panelet: …………………………………………………………………………….

Temaet for debatten er særlig aktuelt nå……………………………………….