Organisasjon

Inhabilitet

Hvilke forhold må være tilstede for at man som styremedlem bør melde seg inhabil i en sak?

Forutsetningene for inhabilitet kan variere noe fra én organisasjon til en annen, på grunn av vedtekter og lignende.

Som hovedregel er imidlertid en person inhabil når det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet.

Eksempler på slike omstendigheter kan være at vedkommende har personlige eller økonomiske interesser i en sak, eller har nærstående med slike interesser.

Hvilke følger får inhabilitet?

Dersom et styremedlem er inhabilt skal det ikke ta del i forberedelse, behandling eller beslutning i saken.

Et styremedlem kan erklære seg selv inhabil i en sak, eller man kan drøfte spørsmålet med andre i styret, fortrinnsvis styreleder.

Inhabiliteten bør imidlertid begrunnes ovenfor alle i styret. Man kan ikke erklære seg inhabil uten grunnlag, for eksempel for å slippe å ta del i behandlingen av en vanskelig sak.

Inhabilitet i samvirkeforetak

Samvirkeloven definerer samvirkeforetak som en sammenslutning hvis hovedformål er å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten.

Når disse foretakene også er medlemsstyrte kan det være vanskelig å unngå situasjoner der styremedlemmer skal behandle saker saker som de har personlige og/eller økonomiske interesser i. Et eksempel på en slik sak kan være når styret i et landbrukssamvirke innstiller på etterbetaling til medlemmene, der resultatet får betydning også for det enkelte styremedlem.

Styremedlemmene vil allikevel neppe være inhabile i denne type saker, fordi dette ikke representerer en risiko for at det enkelte styremedlems særinteresse er i konflikt med styremedlemmets plikt til å ivareta virksomhetens interesse.

Et eksempel på en slik konflikt kan derimot være dersom samvirkeforetaket skal inngå en avtale med et annet firma der ett av styremedlemmene har en betydelig eierinteresse. I en slik sak er det mye som taler for at vedkommende bør melde seg inhabil under styrets behandling av saken.

Om inhabilitet i samvirkeloven

For samvirkeforetak gjelder samvirkelovens §89 om inhabilitet.

§ 89.Inhabilitet

(1) Ein styremedlem må ikkje vere med i behandlinga eller avgjerda av spørsmål som har så mykje å seie særleg for styremedlemmen eller for nærståande at medlemmen må reknast å ha ei klar personleg eller økonomisk særinteresse i saka. Det same gjeld for dagleg leiar. Ved avgjerda av om nokon er nærståande etter denne føresegna, gjeld aksjelova § 1-5 første ledd tilsvarande.

(2) Ein styremedlem eller ein dagleg leiar må heller ikkje vere med i behandlinga av ei sak om lån eller annan kreditt til seg sjølv eller om trygdgiving for eiga gjeld.

Inhabilitet i medlemsorganisasjoner

Det finnes ikke et eget lovverk som gjelder inhabilitetsregler for styremedlemmer i medlemsorganisasjoner, lag og foreninger.

I denne type organisasjoner vil man ofte stå ovenfor samme situasjon som medlemmer i samvirkeforetak: man er medlem i organisasjonen nettopp for å fremme egne interesser innenfor organisasjonens rammer.

Det blir derfor nødvendig å basere vurderingen i de enkelte saker på skjønn og sunn fornuft, og ikke minst de moralske forpliktelser man har ovenfor organisasjonens medlemmer. Man kan i stor grad mene at et styremedlem som i styrerommet prioriterer egne hensyn foran organisasjonen ikke lever opp til den tillit som årsmøtet har vist vedkommende.

Selv om man ikke har noen lovfestede inhabilitetsregler for medlemsorganisasjoner, kan man gjerne ta utgangspunkt i formuleringen i samvirkeloven – eller aksjelovens §6-27 nr.1:

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.