Samvirke

Notat (2019): Samvirke i en ny tid

Tankesmien Agenda og Norsk Landbrukssamvirke har i dette notatet sett på hvilke muligheter som ligger i samvirke som selskapsform framover.

Tankesmien Agenda (2019): Samvirke i en ny tid

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge samfunnet nedenfra. Gjennom selvorganisering har samvirkeforetakene bidratt til å løse viktige samfunnsoppgaver. Hvilke muligheter gir samvirkeformen i en ny tid?

Dette notatet er motivert av behovet for mer informasjon, diskusjon og debatt om samvirkemodellens fordeler og muligheter, hvorfor vi eventuelt trenger flere samvirkeforetak, og hva denne organisasjonsformen kan bidra med i framtiden.

Notatet tar utgangspunkt i en todelt problemstilling:

  1. Hva er samvirke og hvilket potensiale har modellen? Her gir vi en overordnet beskrivelse av samvirkemodellen og hvilke prinsipper  denne modellen hviler på. Vi ser på hvilken rolle samvirke har spilt historisk, og ikke minst hvilket potensiale som ligger i denne modellen i dag.
  2. Eksempler på områder der samvirkemodellen svarer godt på nye behov. Her ser vi på muligheter som ligger i samvirkemodellen til å svare på nye utfordringer.

Samvirke handler om å virke sammen. Det som kjennetegner organisasjonsformen samvirke er nettopp at det er en kollektiv  selvorganisering. Initiativet til samvirke kommer gjerne fra medlemmene, og er motivert av at samvirket skal bidra til å løse et eller flere behov for  dem.

Gjennom historien har samvirkeforetak vokst fram som en kollektiv løsning på et behov eller et problem der noen, gjerne som selv er berørt, ser at de har noe å tjene på en organisert fellesløsning. Det har tjent oss vel på områder som bolig, landbruk, fiske og handel. Nå står nye oppgaver og utfordringer i kø.

I denne rapporten identifiserer vi tre «nye» typer av samvirker: velferdssamvirker, bærekraftssamvirke og plattformsamvirke. Vi setter «nye» i hermetegn fordi det i stor grad dreier seg om å identifisere nye områder der samvirkeformen kan være godt egnet til å svare på framtidens utfordringer, og dermed ha spesielt stort potensiale for vekst.