Organisasjon

Rolleforståelse styre – administrasjon

Et godt avklart forhold mellom styre og administrasjon er essensielt for at en organisasjon skal fungere best mulig.

Samarbeidet mellom styret og administrasjon kan variere mye ut fra størrelse på administrasjonen.

Et stort selskap har stor administrasjon hvor mye kompetanse er samlet. En liten organisasjon er mer avhengig av et styre å støtte seg til i enkeltsaker.

Kravene til styret vil derfor variere alt etter hva administrasjon forventer av involvering og hjelp. Tydelige avklarte forventninger til samarbeidet er et sentralt stikkord.

Hvem styrer?

Store organisasjoner har naturlig en større kunnskap om sin drift enn styret. Det kan oppstå en fare for å bli styrt av administrasjonen når saksmengden blir for stor og administrasjonen blir for dominerende i styremøtene.

Sakspapirene må være tydelige nok til at styret kan stille konstruktive spørsmål og komme med anbefalinger som gir administrasjonen godt handlingsrom for sine oppgaver.

Styreleder og daglig leder

Samarbeidet mellom styreleder og daglig leder må være basert på likeverd.

Saksliste for styremøter utarbeides i samarbeid. Styreleder skal i alminnelighet lede styremøtene og utdype styresakene sammen med administrasjonen.

Ta gjerne en oppsummering etter styremøtet. Avklar at man har samme forståelse for resultatet av saker. Lag gjerne en utviklingsplan for daglig leder hvor styreleder opptrer som mentor. Styret skal være til inspirasjon for daglig leder.

Gode informasjonsstrømmer

Kommunikasjon mellom styret og administrasjon bør kanaliseres mellom styreleder og daglig leder. Kommunikasjon mellom tilfeldige styremedlemmer og administrativt ansatte gir en uryddig informasjonsstrøm.