Samvirke

Samvirkeprinsipp: frivillig og åpent medlemskap

Bli bedre kjent med det første av sju prinsipper som samvirkeforetak verden over bygger sin virksomhet på.

Samvirkeprinsipp 1: Samvirkeforetak er frivillige organisasjoner, åpne for alle som kan benytte deres tjenester og som er villige til å akseptere ansvaret som følger av medlemskap, uten hensyn til kjønn, sosial status, etnisitet og politisk eller religiøs overbevisning.

Prinsippet om frivillige og åpent medlemskap har vært et kjerneprinsipp for samvirker helt siden den kooperative bevegelsens begynnelse i Rochdale i England i 1844.

Samvirker er frivillige organisasjoner

Samvirker er frivillige organisasjoner i den forstand at det er frivillige å ta del i og forplikte seg til et samvirke.

Det skal være frivillig å velge å dele økonomiske, sosiale og kulturelle behov og ønsker med andre gjennom et samvirke – det er ikke noe man kan tvinges inn i.

Samvirker er åpne for alle

At samvirker er åpne for alle bekrefter en generell anerkjennelse av hvert menneskes fundamentale verdi og deres rett til å ta del i et samvirke. I prinsippet er det derfor kun samarbeidets formål som trekker opp grensene for hvem som kan bli medlem.

Åpenheten er kun begrenset til alle som kan benytte samvirkets tjenester, fordi samvirker er organisert for å svare på spesifikke behov. Dette vil som hovedregel komme frem av organisasjonens vedtekter.

Plikter ved medlemskap

Hvilke plikter som følger et medlemskap i en samvirkebedrift vil selvsagt variere fra samvirkebedrift til samvirkebedrift.

I det grunnleggende samvirkeprinsippet ligger det imidlertid en forutsetning om at medlemmer må være villige til å akseptere ansvaret, som vil si at man som medlem må akseptere de plikter som følger medlemskapet.

Åpent for alle

Medlemskapet i en samvirkebedrift er åpent for alle uten hensyn til kjønn, sosial status, etnisitet og politisk eller religiøs overbevisning, og man kan dermed ikke diskriminere på bakgrunn av personlige karakteristikker.

Generelt om medlemskap i samvirke

Medlemskap er ikke bare tema i det første samvirkeprinsippet – det er omtalt i alle 7 prinsipper!

Medlemmer i et samvirke kan være individer (faktiske personer) eller bedrifter/organisasjoner (juridiske personer) som bruker samvirkets tjenester eller på annet vis deltar i virksomheten som forbrukere, arbeidere, produsenter eller uavhengige bedriftseiere. Typen medlemmer vil avhenge av det enkelte samvirkes formål.

I hovedsak kan man si at det skal være en spesiell relasjon mellom samvirket og de menneskene hvis behov samvirket er etablert for å dekke.

Å anerkjenne betydningen av medlemskap innebærer at samvirker bør forplikte seg til til å yte spesielt god «service» ovenfor medlemmene. Dersom medlemmene ikke benytter seg av samvirkets tilbud, bør man vurdere hvilke årsaker som kan ligge til grunn for dette: har medlemmenes behov endret seg, eller er det selve samvirket som ikke lenger svarer på disse?