Organisasjon

Styrets rolle og ansvar i en strategiprosess

Styret har ansvar for at selskapet utvikler den strategien som skal til for å ivareta eiernes interesser.

Samspill med eiere og ledelse

Det er viktig å få til et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som disse tar hensyn til øvrige interessenter. Viktige stikkord er åpenhet, informasjon og samarbeid. Det er styret som har hovedansvaret for at dette samspillet fungerer godt, og tillit mellom partene er viktig.

Eierne må gi klar beskjed om hvorfor de er eiere og hva de forventer å oppnå.

Styret må på sin side ta en aktiv rolle i gjennomføringen av god eierstyring og selskapsledelse.

Styrets arbeid reguleres gjennom Samvirkeloven, vedtekter og styreinstruks.

Vedtektene er knyttet til selskapets formålsparagraf.  Formålsparagrafen kan bli glemt i arbeidet med å nå andre mål, men det er viktig at styret følger opp at saker som behandles og vedtas er i samsvar med formålsparagrafen.

Styrets oppgaver samler vi i 5 hovedgrupper

  1. Strategioppgaver
  2. Organiseringsoppgaver
  3. Kontrolloppgaver
  4. Rapporteringsoppgaver
  5. Egenoppgaver

Styrets rolle i strategioppgaver

Styret har ansvar for at selskapet utvikler den strategien som skal til for å ivareta eiernes interesser.

Styrets rolle er å gi rammer og stille krav til strategiprosessen og gjennom denne sørge for at administrasjonen etablerer en strategiprosess som er tilpasset virksomheten og dens situasjon.

Styret må sammen med administrasjonen bli enig om hvordan strategiprosessen skal gjennomføres. Tidsfrister med krav om forventet innhold må være klart for administrasjonen før man setter i gang arbeidet. Styret må være tydelig på hvordan de ønsker å være en del av prosessen og hvilke tema man tenker å behandle. En strategi skal gi en administrasjon handlingsrom for sitt arbeid.

Administrasjonen bør utfordres på å se på fremtidig konkurransesituasjon og egen konkurransekraft.   De bør se på egen organisering, eget fortrinn og egne svakheter i lys av konkurrenter. Noen bruker en SWOT analyse som viser styrker og svakheter, muligheter og trusler.

Sammen med administrasjonen må det utformes strategiske mål. Hovedformålet må være å øke organisasjonens verdi for eierne. I strategiprosessene må det vurderes risiko for å nå mål, risiko for at man har den styrke, den kapital og administrasjon til å gjennomføre planlagt strategi.

Strategien vedtas i styret og administrasjonen utarbeider handlingsplaner som gjør styret i stand til å følge opp at strategien implementeres.  Styret må være klar på at planer må prioriteres og noe må kanskje velges bort.

Det må utvikles målbare mål, bruk gjerne KPIer (Key Performance Indicators) for å følge opp avtalte mål og delmål. Prognoser er også et godt hjelpemiddel til å følge opp mål.