Organisasjon

Valgkomité: hvordan finne de rette kandidatene?

Tips til kandidatsøk.

Som valgkomitémedlem kan det være både lett og effektivt å gå rett på kandidater som man kjenner selv, eller som man føler seg sikker på at vil si ja basert på tidligere erfaringer.

Det er imidlertid ikke gitt at dette bidrar til at man finner de best egnede kandidatene, og komiteen bør derfor jobbe bredt for å finne mange gode kandidater som man kan vurdere.

Hvor kan man finne kandidater til verv?

Medlemslister

Medlemslistene gir deg en komplett oversikt over valgbare medlemmer, selv om det i store organisasjoner med tusenvis av medlemmer kan det være for arbeidskrevende å gå gjennom listene. Dersom organisasjonen har et medlemsregister som inkluderer opplysninger om verv- og kurshistorikk kan det være mulig å filtrere ut de mest relevante kandidatene gjennom dette.

Be om forslag

Valgkomiteen bør tidlig i sitt arbeid gå ut i organisasjonen for å markedsføre sitt arbeid og etterspørre forslag på kandidater. Sørg for at kontaktinformasjon til valgkomiteen er lett tilgjengelig. Informer om hvordan man kan sende inn forslag. Sett eventuelt opp et digitalt skjema hvor man kan sende inn forslag. Bruk organisasjonens tilgjengelig kanaler; nettside, nyhetsbrev, medlemsblad osv.

Snakk med styret

Det sittende styret, samt administrasjonen, har mest sannsynlig god oversikt over personer som kan ha utmerket seg på ulike arenaer i organisasjonen.

Arbeid på lavere nivåer

Dersom organisasjonen har regionale eller lokale nivåer, samt fagråd, utvalg eller komiteer, bør valgkomiteen undersøke om noen har utmerket seg i arbeid på slike arenaer. Disse kan vise seg å være gode kandidater til verv på et senere tidspunkt.

Kursdeltakere

Ved å se på kursdeltakere fra relevante kurs kan man finne personer med et engasjement for arbeidet – og relevant kompetanse.

Møteplasser

Vær til stede og vær synlig på arenaer der organisasjonens medlemmer samles. Bruk anledningen til å informere om komiteens arbeid, og til å kartlegge potensielle kandidater som utmerker seg i møtene.

Personlig kjennskap

Komiteens eget nettverk bør naturligvis ikke avskrives helt, selv om det ikke er gitt at det er disse man bør henvende seg til først. Sørg i så tilfelle for en mest mulig nøytral vurdering og håndtering av slike kandidater.

Engasjement på andre arenaer

Dersom komiteen kjenner til personer som har utmerket seg i andre organisasjoner, eventuelt også i andre bransjer, kan man vurdere disse – gitt at de er valgbare etter vedtektene. Eksempler er almenninger, idrettslag, musikkforeninger, borettslag og grendehus.

Søk ekstern hjelp

I større organisasjoner/selskaper kan det være aktuelt å bruke eksterne rådgivere. En slik rådgiver vil kunne bidra med nettverk, systematisk kandidatsøk og gode verktøy for å vurdere kandidatene. Dersom valgkomiteen velger å bruke ekstern rådgiving er det viktig å huske at det fortsatt er valgkomiteen som står ansvarlig overfor årsmøtet.

Sosiale medier

LinkedIn og Facebook er eksempler på sosiale medier som kan brukes i «grovsøket» av kandidater. Om noen har utmerket seg positivt og vist engasjement i slike kanaler kan det være grunnlag for videre vurdering av kandidaten.