Organisasjon

Valgkomitéarbeid

Om valgkomiteens rolle og arbeid.

Valgkomitéarbeid blir verdsatt i større grad i dag enn tidligere. Det er ikke bare i landbruket man nå fokuserer på valgkomiteenes arbeid og tilrettelegger for komiteens arbeid for en god innstilling.

Valgkomiteen er en hjelpekomité til årsmøtet eller generalforsamlingen. Mandatet er gitt av eierne/medlemmene, og målet er å finne de best egnede medlemmene til styret og/eller andre organer. Komiteen skal arbeide ut fra en vedtatt instruks som er knyttet til organisasjonens vedtekter. Dersom en slik instruks ikke finnes bør man ta initativ til å få dette på plass.

Valgkomitéen har mulighet for å tilegne seg stor kunnskap om organisasjonen de arbeider for. Dette er en kunnskap som gir makt til å finne riktige personer til styreverv.

Omfang på valgkomitéarbeidet

Ideelt sett burde valgkomiteer komme tidlig i gang og arbeide hele året gjennom. Spesielt der det er vanskelig å få personer til å stille til valg, trenger man god tid.

En vanlig feil er å gå rett på personer man håper vil stille til valg. I stedet for en slik framgangsmåte bør man gjøre et grundig forarbeid på hva slags kunnskap, erfaring og kompetanse det er behov for i styret. Dette er også avgjørende for å finne kandidater som komplementerer hverandre.

«Letefasen» i arbeidet tar ofte lenger tid enn man skulle forvente. Ved å gjennomføre grundige intervjuer med sittende styre, daglig leder, eventuelt andre tillitsvalgte og ikke minst de aktuelle kandidatene vil ha man ha et langt bedre utgangspunkt i arbeidets videre faser.

Å håndtere mennesker

Valgkomiteen kan ha en krevende rolle, og må forholde seg til mange ulike mennesker og synspunkter i sitt arbeid. Det er svært viktig at komiteen er sitt ansvar bevisst og bygger tillit gjennom en god prosess for alle involverte.

Ingen kandidater liker å føle seg som en i rekken, uavhengig av om en er mann eller kvinne. Det er også lettere å si nei dersom komiteen ikke kan begrunne spørsmålet sitt med noe mer enn at man sto på en navneliste.

Kandidater som blir kontaktet og oppriktig opplever seg som spesielt vurdert og funnet som ønsket i et styrekollegie, vil lettere si ja til en innstilling.

Store sentrale valgkomitéer til konsernstyrer får lettere inn forslag på kandidater.  Det er gjerne lokale eller regionale valgkomitéer som opplever størst utfordring. Å forberede en argumentliste for hvorfor man skal stille til valg og hva man har igjen for styrearbeidet, er viktig her.

Valgkomitéen må arbeide for å forankre et felles syn i organisasjonen på framtidens behov, slik at komiteen selv kan fordele arbeidet for å få kandidater til sin innstilling, men også for å bevisstgjøre organisasjonen i sin helhet.