Arne Bardalen

Foredragsholder med bred erfaring fra forskning, styrearbeid og landbruksforvaltning.

Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1978,. Han arbeidet som konsulent, rådgiver, prosjektleder og avdelingssjef i landbrukssektoren frem til 1993. I 1993 ble han utnevnt til Landbruksdirektør i Oslo og Akershus. Fra 1998 var han assisterende fylkesmann og i 2001 konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus.

Arne Bardalen ble i 2001 utnevnt til direktør for Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, deretter ledet han etableringen av og var direktør for Norsk institutt for skog og landskap 2006-2015. Fra 2015 var han først forskningsdirektør og er nå spesialrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han ledet arbeid med utvikling av innovasjonsøkosytemet på Campus Ås, herunder styrearbeid i Ard Innovation AS og Inkubator Ås AS.

Arne Bardalen har ledet og deltatt i en rekke offentlige utvalg, blant annet om strategi for norsk skog- og trenæring, jordvern og arealpolitikk, bioøkonomi, landbruk og klimautfordringer, samfunnets sårbarhet for klimaendringer. I 2016 ledet han sekretariatet for den store utredningen om «Landbruk og klima». I 2018 publiserte han en rapport om «Klimarisiko og norsk jordbruk» og «Utslippsreduksjoner i jordbruket». Han har i mange år hatt omfattende foredragsvirksomhet i inn- og utland knyttet til disse temaene.

Han er nå styreleder i Norwegian Forestry Group som driver skog- og miljøfaglig utviklingsarbeid i Afrika og Sentral-Asia. Han er også styreleder i Utviklingsfondet, en bistandsorganisasjon som arbeider med utvikling av jordbruk, ernæring og sivilsamfunn i Etiopia, Malawi, Somaliland, Mosambik, Nepal og Guatemala.

Arne Bardalen har vært styremedlem i blant annet Det norske hageselskap, Groruddalen miljøforum, Statens kornforretning, Natur videregående skole, Naturhistorisk Museum m fl.

Bardalen kan holde foredrag med utgangspunkt i den kompetanse, erfaring og de publikasjoner som er omtalt ovenfor, herunder: 

  • Landbruk og klima, både knyttet til utslippsreduksjoner og klimatilpasning
  • Matsikkerhet og klimarisiko
  • Jordvern og arealpolitikk
  • Sirkulærøkonomi og bioøkonomi
  • Jordbruk og utviklingsbistand
  • Foredrag med utgangspunkt i internasjonale rapporter fra FNs Klimapanel (IPCC), FAO, FNs matprogram, m.fl.
  • Foredrag som drøfter sammenhenger på tvers av ulike tema og problemstillinge

Bardalen deltar også gjerne i debatter om spørsmål innen rammen av sin kompetanses og erfaring.

Kontakt Bardalen på epost: arb@nibio.no