Grunnleggende bedriftsøkonomi – digitalt kurs

01. februar 10. mai 2023

Senter for etter og videreutdanning på NMBU har tilbud om digitale kurs.

Emnets innhold:
Dette emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, og tar utgangspunkt i hvordan man bruker verktøy som regnskap og kalkyler for å ta ansvarlige og lønnsomme beslutninger.

Følgende temaer blir behandlet:

Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering; Finansregnskapet.

Læringsutbytte:
Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
kunnskap om ulike typer kostnader
kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
kjennskap til finansregnskapet
kjennskap til pengenes tidsverdi
kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger
Ferdigheter:

Etter kurset kan studenten:

gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
utføre en kostnadsfordeling
gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
forklare sammenhengen mellom balanse og resultat
forklare pengenes nåverdi
forklare og gjennomføre enkel prosjektanalyse
Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan studenten:

beherske bedriftsøkonomisk terminologi
formidle sentralt fagstoff
Læringsaktiviteter:
Forelesninger som strømmes fra auditorium.

Digitale seminargrupper med øvingslærere. Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp på den gruppen som passer best.

Læringsstøtte:
Strømmede plenumsforelesninger; diverse materiale og frivillige flervalgstester på Canvas; frivillige digitale seminarer.
Pensum:
Berg, Terje: Grunnleggende økonomistyring, Cappelen Dam, ISBN 9788202659820, 3. utgave, 2021.

+ supplerende materiale som blir lagt ut på kursets hjemmeside.